09131130224

چاه نفت

لی پنبه پنبه یا ۱۰۰ پنبه
12 آگوست 2017

 لی پنبه پنبه یا  100درصد پنبه با گرم بالا یا پایین از جمله پارچه های محبوب بین صنایع مخصوصا صنایع ...

کارشناس فروش