09131130224

کارخانه انواع پارچه بیمارستانی

کارخانه انواع پارچه بیمارستانی

در کارخانه های نساجی سراسر کشور، انواع پارچه های بیمارستانی با کیفیت های مختلف مورد تولید و رنگرزی قرار می گیرد.
انواع پارچه بیمارستانی مورد تولید در کارخانه ها و شرکت های نساجی کشور را می توان به پارچه های بیمارستانی زیر مورد تفکیک و تقسیم بندی قرار داد:

  • پارچه تترون بیمارستانی
  • پارچه ترگال بیمارستانی
  • پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی
  • پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی
  • پارچه کجراه بیمارستانی
  • پارچه اسپان باند بیمارستانی

انواع پارچه بیمارستانی

هر یک از ۶ پارچه بیمارستانی بالا، کیفیت ها و نوع بافت های متفاوت دارد.
می توان تحمع کارخانه های نساجی که به تولید انواع پارچه بیمارستانی می پردازند را در شهر اصفهان دانست.
ارسالی ها از شهر اصفهان نسان می دهد که غالب پارچه های ارسال شده این شهر، انواع پارچه بیمارستانی می باشد.

وزن انواع پارچه بیمارستانی

گرماژهای انواع پارچه بیمارستانی مورد تولید در کارخانه های نساجی، متفاوت است.
وزن انواع پارچه اسپان باند بیمارستانی، انواع پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی، انواع پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی، انواع پارچه تترون بیمارستانی، انواع پارچه ترگال بیمارستانی و انواع پارچه کجراه بیمارستانی به ترتیب از بالا به پایین افزایش می یابد و مرتب شده است.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش