09131130224

قیمت عدلی پارچه تترون بیمارستانی ۱۶۰گرم

قیمت عدلی پارچه تترون بیمارستانی ۱۶۰گرم

قیمت عدلی پارچه تترون بیمارستانی که وزنش ۱۶۰ گرم می باشد را می دانید؟ این پارچه را با چه وزن های دیگری مورد تولید، کارخانه ها و صنایع نساجی قرار می دهند؟
غالبا بر اساس مصرف و کاربردی که از پارچه تترون بیمارستانی می شود، گرماژهای مختلف این پارچه را صنایع نساجی موجود تولید می کنند.
پارچه تترون بیمارستانی را شرکت های نساجی با وزن بین ۱۵۰ گرم تا ۱۸۰ گرم مورد تولید قرار می دهند.
اگر بخواهید از نمایندگی های عرضه کننده، پارچه تترون بیمارستانی را با گرماژ پایین تر از ۱۶۰ گرم خریداری کنید کمی خطرناک است.
اوزان پایین تر از ۱۶۰ گرم پارچه تترون بیمارستانی، اصلا مناسب استفاده در مراکز درمانی نیست و ضخامت نازکی دارد.
اگر پارچه تترون بیمارستانی که وزن پایین ۱۶۰ گرم را دارد برای دوخت لباس به کار برند، البسه های دوخته شده بدن نما می شود و از دید بیمارستان ها، این قضیه اصلا قابل قبول نیست.
بد نیست بدانید که اوزان بالاتر از ۱۸۰ گرم پارچه تترون بیمارستانی نیز اصلا به درد استفاده در بیمارستان ها و مراکز درمانی نمی خورد، چرا که وزن بالای این پارچه، موجب می شود لباس های دوخته شده سنگین و زمخت باشد.

قیمت پارچه تترون بیمارستانی

پارچه تترون بیمارستانی
قیمت این پارچه، وابسته به وزن می باشد.
هر چه قدر وزن پارچه تترون بیمارستانی افزایش یابد، قیمت این پارچه را نیز مورد افزایش قرار می دهد و همین طور برعکس.
هر چه قدر وزن پارچه تترون بیمارستانی کاهش یابد، قیمت پارچه تترون بیمارستانی نیز کاهش می یابد.

پارچه تترون بیمارستانی
پایین ترین قیمت پارچه تترون بیمارستانی را وزن ۱۶۰ گرم این پارچه دارد که الیته مورد تایید بیمارستان ها نیز می باشد.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش