09131130224

قیمت بهترین پارچه تترون بیمارستانی

قیمت بهترین پارچه تترون بیمارستانی

پارچه تترون بیمارستانی را خواهید توانست با بهترین قیمت از نمایندگی هایی که این نوع پارچه ها را عرضه می دارند، خریداری نمایید.
پارچه تترون بیمارستانی در عرض های مختلف در شرکت ها و کارخانه های نساجی تولید می گردد:

  1. پارچه تترون بیمارستانی با عرض ۲ متر
  2. پارچه تترون بیمارستانی با عرض ۳ متر
  3. پارچه تترون بیمارستانی عرض ۱۵۰ سانتی متر

رابطه قیمت پارچه تترون بیمارستانی با عرض

همان طور که اطلاع دارید، قیمت انواع پارچه بیمارستانی که پارچه تترون بیمارستانی نیز جزوش می باشد با عرض رابطه کاملا مستقیمی دارد.
با افزایش عرض، قیمت پارچه تترون بیمارستانی دچار افزایش می یابد.
با کاهش عرض پارچه تترون بیمارستانی نیز قیمت این پارچه ها دچار کاهش می یابد.
مشخص است در ۳ نوع پارچه تترون بیمارستانی مورد اشاره در خطوط بالایی، پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض ۳ متر بیشترین قیمت را دارد.

پارچه تترون بیمارستانی
کمترین قیمت را نیز پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض ۱۵۰ سانتی متر دارد.
پارچه تترون بیمارستانی با دارا بودن عرض ۲ متر، قیمت میانه دو پارچه تترون بیمارسانی شماره ۲ و شماره ۳ می باشد.
حجم تولید و از آن سو هم حجم خرید و فروش پارچه تترون بیمارستانی عرض ۳ متر و عرض ۱۵۰، بیشتر و بالاتر از پارچه تترون بیمارستانی با عرض ۲ متر می باشد.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش