09131130224

خرید پارچه تترون عرض ۱۵۰ سانت بیمارستانی

خرید پارچه تترون عرض ۱۵۰ سانت بیمارستانی

میزان و حجم خرید پارچه تترون با عرض ۱۵۰ سانت چگونه است؟ آیا این پارچه با این عرض، مصارف بیمارستانی فقط دارد؟
در صنایع نساجی، پارچه تترون را با عرض های مختلف مورد تولید و بافت قرار می دهند.
انواع پارچه تترون که تولید شده با عرض ۱۵۰ سانت باشد به پارچه های تترون پیراهنی معروف می باشد.
بیشترین مصرف انواع پارچه تترون دارای عرض ۱۵۰ سانت در دوخت پیراهن است.
پارچه تترون با عرض ۱۵۰ سانت را بیمارستان ها نیز مورد کاربرد قرار می دهند و به آن پارچه تترون بیمارستانی می گویند.
مصرف غالب پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض ۱۵۰ سانت در دوخت لباس بیماران و پرسنل و مقنعه است.
پارچه تترون بیمارستانی برخوردار از رنگ های مختلف را تولیدی ها با رنگ های متفاوت و با عرض ۱۵۰ سانت مورد خریداری قرار می دهند.
پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض ۱۵۰ سانت و برخوردار از رنگ آبی برای دوخت لباس بیماران مرد به کار می رود.
پارچه تترون بیمارستانی عرض ۱۵۰ سانت نیز اگر مورد خریداری با رنگ صورتی قرار دهند، برای دوخت لباس بیماران زن می باشد.
مشاهده هم می شود پارچه تترون بیمارستانی با عرض ۱۵۰ سانت و دارای رنگ سفید برای دوخت لباس فرم نیز به کار رود.

تولید پارچه تترون بیمارستانی بیشتر با چه عرض هایی است؟

پارچه تترون بیمارستانی
همان طور که می دانید تولید پارچه تترون بیمارستانی با رنگ های متفاوت در شرکت های نساجی انجام می گردد، اما به نظر شما حجم تولید پارچه تترون بیمارستانی با چه عرضی از سایر عرض های این پارچه، بیشتر و بالاتر است؟
۲ عرضی که بیشترین حجم تولید را در زمینه پارچه تترون بیمارستانی به خود اختصاص داده است، پارچه تترون بیمارستانی است که عرض ۱۵۰ سانت و عرض ۳ متر را دارد، این در حالی می باشد که اغلب تولیدی ها معتقدند پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض ۱۵۰ سانت را اگر مورد دوخت و دوز قرار دهند، پرتی کمتر و نزدیک به صفر را متقبل خواهند شد.
بنابراین می توان این نتیجه را گرفت حجم خرید پارچه تترون بیمارستانی دارای عرض ۱۵۰ سانت و حجم تولید این پارچه با همین عرض، از پارچه تترون بیمارستانی برخوردار از عرض ۳ متر نیز بالاتر و بیشتر است.

منبع: پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش