09131130224

خرید بهترین پارچه روپوش بیمارستانی

خرید بهترین پارچه روپوش بیمارستانی

انواع پارچه بیمارستانی در دوخت روپوش کاربرد بسیاری دارد، ولیکن از میان پارچه های موجود در مراکز خرید کدام نوع پارچه را می توان به عنوان بهترین برای این مصرف تلقی کرد؟
مراجعه به مراکز و فروشگاه های عرضه کننده برای خرید پارچه بیمارستانی مناسب برای دوخت روپوش مورد استفاده در این مراکز درمانی نشان می دهد که اگر قصد از خرید این پارچه ها دوخت این البسه و لباس ها باشد، چند نوع پارچه بیمارستانی بیشتر از سایر پارچه ها، کاندید و انتخاب می گردد:

  1. پارچه ترگال بیمارستانی
  2. پارچه کجراه بیمارستانی
  3. پارچه تترون بیمارستانی

دو پارچه شماره ۱ و پارچه شماره ۲، یعنی پارچه ترگال بیمارستانی و پارچه کجراه بیمارستانی استفاده بیشتری از پارچه تترون بیمارستانی در دوخت روپوش دارد.

وزن بهترین پارچه روپوش بیمارستانی

بهترین پارچه روپوش بیمارستانی می تواند گرماژها و وزن های مختلفی را دارا باشد، اما مناسب ترین وزن پارچه روپوش بیمارستانی چنذ گرم است؟
اگر پارچه ترگال بیمارستانی را به عنوان یهترین پارچه روپوش بیمارستانی انتخاب و مورد خرید قرار دهیم، این پارچه وزن معمول و متعارفش ۲۲۰ گرم است.

خرید پارچه بیمارستانی
اگر هم پارچه تترون بیمارستانی به عنوان بهترین پارچه روپوش بیمارستانی مورد خرید و تهیه از نمایندگی ها قرار گیرد، گرماز ۲۸۰ را دارد.
وزن پارچه تترون بیمارستانی نیز از ۲ پارچه مورد اشاره بالا کمتر است و گرماژ ۱۸۰ و حداکثر ۲۰۰ را خواهد داشت.

منبع: پارچه پارادا

کارشناس فروش