09131130224

انواع پارچه بیمارستانی مناسب لباس بیمار

انواع پارچه بیمارستانی مناسب لباس بیمار

انواع پارچه بیمارستانی مناسب دوخت لباس بیمار چه ویژگی های بارزی می بایست داشته باشد؟ به عنوان یک فرد فعال در این حیطه با این شاخصه ها آشنایی دارید؟
انواع پارچه لباس بیمارستانی را اغلب از پارچه های با قیمت ارزان و مناسب انتخاب می کنند.
اگر فعال در حیطه دوخت و دوز لباس های بیمارستانی هستید و یا مناقضه برگزار شده توسط بیمارستان ها را برده اید، باید خوب بدانید برای این مراکز درمانی خیلی مهم است که پارچه لباس بیمارستانی را از انواع پارچه های بیمارستانی انتخاب کنند که هم قیمتش ارزان و مناسب است و هم کیفیت قابل قبول و بالایی این پارچه ها داشته باشد.
در مبحث پارچه لباس بیمارستانی که مورد استفاده بیماران است، چند نوع پارچه بیمارستانی مناسب، کاندید و انتخاب می شود؟

 • پارچه ترگال بیمارستانی
 • پارچه تترون بیمارستانی
 • انواع پارچه فلامنت بیمارستانی
 • انواع پارچه یکبار مصرف بیمارستانی

 

تولید انواع پارچه لباس بیمارستانی

پارچه لباس بیمارستانی

کارخانه ها و صنایع نساجی، تولید هر ۴ نوع پارچه بیمارستانی مناسب لباس بیمار را با گرماژهای مختلف، انجام می دهند.
پارچه ترگال بیمارستانی مناسب دوخت لباس بیمار را این شرکت های نساجی با وزن بین ۲۲۰ الی ۲۴۰ گرم، تولید می کنند.
پارچه تترون بیمارستانی نیز پارچه ای است که می توانند شرکت های نساجی بر روی گرماژ این پارچه، مانور زیادی دهند.
از گرماژ پرتولید پارچه تترون بیمارستانی مناسب لباس بیمار، وزن های زیر، بسیار فروش بالا و مصرف بیشتری دارد:

 • وزن ۱۶۰ گرم پارچه تترون بیمارستانی
 • وزن ۱۶۵ گرم پارچه تترون بیمارستانی
 • وزن ۱۷۰ گرم پارچه تترون بیمارستانی
 • ورن ۱۷۵ گرم پارچه تترون بیمارستانی

پارچه لباس بیمارستانی
وزن های خارج از این محدوده پارچه تترون بیمارستانی، اصلا مناسب دوخت لباس بیمار نمی باشد.
انواع پارچه فلامنت بیمارستانی مناسب دوخت لباس بیمار را اگز شرکت های نساجی با تزریق الیاف پنبه ای تولید کنند، وزن ۱۷۰ را خواهد داشت.

انواع پارچه بیمارستانی
پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی نیز وزن وزن ۱۵۰ را اغلب دارد.

پارچه لباس بیمارستانی
اگر پارچه لباس بیمارستانی، انواع پارچه یکبار مصرف بیمارستانی باشد مناسب ترین گرماژ این پارچه دارای وزن های ذیل خداهد بود:

 • گرماژ ۳۵ پارچه یکبار مصرف بیمارستانی
 • وزن ۳۸ گرم پارچه یکبار مصرف بیمارستانی
 • وزن ۴۰ گرم پارچه یکبار مصرف بیمارستانی
 • وزن ۴۵ و ۵۰ پارچه یکبار مصرف بیمارستانی

منبع: پارچه بیمارستانی

کارشناس فروش