ویسکوز ویسکوز

ویسکوز ویسکوز ویسکوز ویسکوز مهنام پارچه  ایی مناسب برای فرم اداری د دانشجویی است درصد نخ بالا سبب شده که این پارچه نسبت به ترگال خنک تر و زیبا تر باشد ۰۹۱۳۱۱۳۰۲۲۴